Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

OFFERTEN - BESTELLING


Offerten zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een offerte kan pas omgezet worden in een opdracht na het ondertekenen van deze offerte. Een bestelling is definitief na ondertekening van offerte, bij elke opdracht tot uitvoeren van de vooropgestelde offerte gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met onze voorwaarden, zoals vermeld op pt-design.be en bijgevoegd bij onze offerten.


Indien een bepaalde optie of afwerking niet specifiek vermeld staat op de offerte zal dit steeds standaard uitgevoerd worden in de mate van het best mogelijke conform het gebruik van het gevraagde product.


Specifieke afwerkingen dienen steeds uitdrukkelijk opgenomen te worden in de offerte. Zo niet is bovenstaande regel van toepassing.


EIGEN TOESTELLEN - WERKBLADEN


Indien een koper bij een opdracht de keuze maakt om zijn toestellen niet door PT-design te laten leveren, dan zal hiervoor geen enkele aansprakelijkheid ten laste van PT-design gelegd kunnen worden, niet gelimiteerd tot meetfouten, schade of andere gerelateerde dervingen welke gerelateerd zijn aan de door de klant gekozen en door hem geleverde toestellen.


Bij het zelf kiezen van een werkblad bij een keuken of ander meubelstuk is de verantwoordelijkheid geheel ten laste van de opdrachtgever. PT-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor meet- of plaatsingsfouten.


PT-design rekent een forfaitaire vergoeding van 50 euro per te plaatsen toestel en een toeslag van 5% op het totale offerte bedrag.


Het inmeten of plaatsen van een werkblad kan niet door PT-design verzorgd worden in geval dat de opdrachtgever de keuze maakt zelf hiervoor een leverancier aan te stellen.


Schade toegebracht door derden ten gevolge van plaatsing van toestellen of werkbladen kunnen nooit ten laste van PT-design gelegd worden.


Bij een totaalproject waarbij zowel toestellen als werkblad door PT-design geleverd worden, zijn bovenvermelde voorwaarden niet van toepassing. 


MEERWERK


Meerwerken welke niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offerten zullen steeds gefactureerd worden aan het vooraf afgesproken uurtarief. Dit bedraagt 40 euro excl. BTW per uur.

Dit bedrag is exclusief eventueel materiaal of verplaatsingskosten. 


WAARBORG


Onze geleverde producten genieten steeds de wettelijke constructeurs waarborg van 2 jaar. Dit tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk vermeld.


Alle geleverde houtsoorten genieten uitsluitend waarborg indien het beoogde gebruik enkel geschiedt waarvoor de houtsoort geschikt is.

(denk hierbij aan het gebruiken van vocht op hiervoor ongeschikte materialen, of blootstellen aan zonlicht) dit soort defecten is nooit gedekt door onze waarborg.


Eventuele defecten aan sluitingen of drukknoppen kan uitsluitend geclaimd worden in het geval van een normaal gebruik.

Dit is steeds na te gaan, door de geleden schade te analyseren.


Hout is een natuurproduct dat bij schommelingen van temperatuur en luchtvochtigheid kan krimpen of uitzetten.  Bij in aanraking komen met vocht, bijvoorbeeld in een keuken kan dit effect hebben op het hout en tot uitzetting of schade leiden.


Directe bloodstelling aan UV licht kan hout doen verkleuren. 

Dit zijn eigenschappen welke onlosmakelijk aan écht hout verbonden zijn en geven derhalve geen reden tot reclamatie of claimen van waarborg.


In het geval van het claimen van waarborg, waarbij blijkt dat deze achteraf niet van toepassing is, zal een forfaitaire verplaatsingsvergoeding in rekening gebracht worden, met een minimum van 1 werkuur aan het bedrag van 40 euro excl. BTW.  + voorrijkosten ten bedrag van 40 euro excl. BTW. 


BETALING


Aanvaarding van een opdracht brengt automatisch een verschuldigd voorschot van 30% van het offerte bedrag met zich mee, tenzij anders overeengekomen is dit voorschot bindend.


Bij opdrachten waarvan het offertebedrag €6000 overschrijd kan het voorschot eventueel verhoogd worden tot een maximum van 50%.


Voorschotfacturen dienen geheel te worden voldaan alvorens de werken aangevat worden. 


Na uitvoering van de werken zal een slotafrekening opgemaakt worden, deze is contant betaalbaar, met uitzondering van anders vermelde betalingstermijnen.


Alle geleverde materialen blijven eigendom van PT-design tot de uiteindelijke betaling van de slotafrekening.


Eventuele tussentijdse facturen kunnen opgemaakt worden bij grote projecten. Bij het niet tijdig voldoen van deze facturen, behoudt PT-design zich het uitdrukkelijke recht de verdere uitvoering van de werken te staken.


NIET TIJDIGE BETALING


Bij het niet voldoen van de slotafrekening op haar vervaldag, zal dit een automatische kost van 25 euro per ingebrekestelling met zich meebrengen, dit vanaf de 2e herinnering, voor administratieve kosten.


Hierboven zal rechtswege een rente van 10% per jaar aangerekend worden, zonder dat hiervoor een verdere aanmaning zal worden verzonden, dit uitsluitend door het verstrijken van de termijn tot uiterste betaling, na verzending van een tweede ingebrekestelling, waarvoor bovenvermelde administratieve kost zal aangerekend worden.


Los van bovenstaande zal bij het uitblijven van een betaling na het ontvangen van een ingebrekestelling door de klant, een verdere invorder procedure opgestart worden.

Deze zal inhouden dat alle verdere kosten, los van de effectieve kosten om tot betaling te komen van het openstaande bedrag, een forfaitaire schadevergoeding met zich meebrengen ten bedrage van 10% van het totale openstaande bedrag. Dit met een minimum van 300 euro.


ANNULERING NA ONDERTEKENING VAN OFFERTE


Indien u na ondertekening van de offerte alsnog beslist af te zien van de toegekende opdracht, kan PT-design een schadevergoeding aanrekenen met een minimum van 10 procent van het totale bedrag, dit forfait is niet beperkt in het geval dat reeds kosten gemaakt werden voor de aankoop van materiaal of er reeds werkuren geleverd werden om de opdracht uit te voeren.


Dit tenzij anders, uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.


KLACHTEN


Na uitvoering van een opdracht of tijdens de opdracht, kan u steeds uw eventuele klachten of opmerkingen uiten, teneinde deze rechtsgeldig te maken verzoek wij u deze steeds schriftelijk per post of per e-mail via info@pt-design.be aan ons kenbaar te maken.


Na oplevering verzoeken wij u binnen de 24H eventueel gebreken op bovenvermelde wijze kenbaar te maken. Na deze termijn kan PT-design niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken. 


GESCHILLEN


Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.